lock plus
 

Erebus the Underworld Monarch [SR01-JP001]

60,000 VND
You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: You can send 2
Kho hiện tại
Thêm vào yêu thích

Liên hệ ngay